Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyası haqqında məlumat

Azərbaycan milli kinosunun tarixi dünyada kinonun yaranmasından iki il sonra, 1898-ci il avqustun 2-də bakılı fotoqraf A.M.Mişonun çəkdiyi Bakı həyatından bəhs edən kino süjetlərin nümayişindən  başlayır.

Keçən əsrin əvvəllərində xarici kino şirkətləri Bakıda film istehsalı ilə məşğul olmuşlar. Buna misal olaraq Fransanın Pirone qardaşlarının kinofabriki, “Pate” şirkəti,  “Filma” səhmdar cəmiyyəti və başqalarını göstərmək olar.

1920-ci il dekabrın 20-də Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı “Kinematoqrafiya filmləri fabrikinin açılışı haqqında” qərar qəbul etmişdir. 1923-cü ildə Azərbaycan Foto-Kino İdarəsi nəzdində I Dövlət Kinofabriki yaradılmışdır ki, “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının tarixi də məhz həmin hadisədən başlanır. Kinofabrikdə çəkilən ilk film “Qız qalası” bədii filmi (1924) olmuşdur.

1923-1926-cı illərdə kinostudiya AFKİ-nin I Dövlət Kinofabriki, sonralar “Azdövlətkino” (14 fevral 1926-1930), “Azərkino” (1930-1931), “Azərfilm” (1932-1933), “Azdövlətkinosənaye” (1934-1935), “Azərfilm” (1935-1938), Bakı kinostudiyası (1939-1958), “Azərbaycanfilm” kinostudiyası (1959) adlandırılmışdır. 1960-cı ildən “Azərbaycanfilm” kinostudiyası Cəfər Cabbarlının adını daşımağa başlamışdır.

Milli rejissor və aktyor kadrları hazırlamaq üçün 1925-ci ildə kinofabrik nəzdində ikiillik kino sənətinin əsasları kursları yaradılmışdır. Cəfər Cabbarlı, Mikayıl Mikayılov, Ağarza Quliyev, Rza Təhmasib, Abbas Mirzə Şərifzadə (o həm də kursda aktyorluq sənətindən dərs deyirdi), Mustafa Mərdanov və başqaları bu kurslarda oxumuşlar.

20-30-cu illərdə kinostudiyada istehsal olunan bədii filmlərin (“Bismillah”, “Hacı Qara”, “Sevil”, “Lətif”, “İsmət”, “Bakılılar”, “Kəndlilər” və s.) əsasını yaxın tarixin hadisələri, qadın azadlığı, ölkədə gedən dəyişikliklər təşkil edirdi.

30-cu illərdə kinostudiyanın tarixində bir neçə əlamətdar hadisə diqqəti cəlb edir.Belə ki, 1933-cü ildə istehsal olunan “Cat” (tədris), “Neft simfoniyası”, “Lökbatan” (sənədli) filmlərində animasiya kinosunun texniki üsulundan istifadə edilməklə Azərbaycanda ilk dəfə animasiya kinosunun əsası qoyulmuşdur. 1935-ci ildə isə neftçilərin həyatından bəhs edən “Abbasın bədbəxtliyi” bədii animasiya filmi çəkilmişdir. Həmin illərdə respublikada ilk dəfə “Mavi dənizin sahilində” səsli bədii filmi (1935) istehsal olunmuşdur. Azərbaycanda ilk dəfə filmlərin milli dildə dublyajına 1937-ci ildə başlanmış, həmin il məşhur “Çapayev” bədii filmi Azərbaycan dilində səslənmişdir.

1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi dövründə ölkədə vəziyyətin ağır olmasına baxmayaraq, kinostudiyada “Səbuhi”, “Vətən oğlu”, “Bəxtiyar”, “Sovet pəhləvanı”, “Sovqat”, “Bir ailə”, “Sualtı qayıq T-9” bədii filmləri, “Cənub sərhədlərinin keşiyində”, “Vətən uğrunda”, “Biz Bakını müdafiə edirik”, “416-cı”, “Bakı döyüşür”, “Şəfa nəğməsi”, “General Həzi Aslanov” və s. sənədli filmlər çəkilmişdir.

1945-ci ildə ekranlaşdırılan məşhur “Arşın mal alan” operettası nəinki Azərbaycan, ümumilikdə sovet kinematoqrafiyasına dünya şöhrəti qazandırmışdır. Bu film milli özünüdərketmədə müstəsna rol oynamış, sovet kinosunda ilk dəfə olaraq burada oktyabr çevrilişindən əvvəlki həyat sinfi mübarizə meydanı kimi deyil, müəlliflərin həsrətlə xatırladıqları bir aləm kimi təqdim olunmuşdur.

Müharibədən sonrakı illərdə bütün sovet kinosunda olduğu kimi, Azərbaycanda da film qıtlığı mərhələsi başlanmış, əllinci illərin ortalarına qədər cəmi iki bədii film – “Fətəli xan” və “Bakının işıqları” filmləri çəkilmişdir.

Sonrakı mərhələdə kinostudiyada bir sıra uğurlu kino əsərləri yaradılmışdır ki, onlardan bu gün də tamaşaçıların maraqla izlədikləri  “Bəxtiyar”, “O olmasın, bu olsun”, “Uzaq sahillərdə”, “Ögey ana”, “Bir qalanın sirri”kimi filmləri qeyd etmək olar.

60-cı illərin sonu 70-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan kinosuna yeni nəslin böyük bir dəstəsi gəlmişdir. Onların işə fəal girişməsi sayəsində milli kinomuzun yeni mərhələsi başlanmışdır. Bu dövrdə kinomuzun professional səviyyəsinin yüksəlməsi, təsvir vasitələrinin genişlənməsi, ideoloji stereotiplərdən müəyyən dərəcədə uzaqlaşması, sosial və əxlaq problemlərinin daha kəskin həlli nəzərə çarpır. Bu  istiqamətin ən parlaq əsəri olan “Bir cənub şəhərində” sosial draması Azərbaycan kinosunda mərhələ təşkil etsə də, o dövrdə filmin ekranlara buraxılmasına qadağa qoyulmuşdur. On illiklər ərzində Azərbaycan kinosunun hamisi və təəssübkeşi  ulu öndər Heydər Əliyev bu məsələyə qarışandan sonra həmin film ekranlara yol tapa bilmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin himayədarlığı sayəsində “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında “Babək”, “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”,  “Nizami” kimi xalqımızın tarixini əks etdirən iri miqyaslı filmlər yaradılmışdır.

Həmin dövrdə “Yeddi oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım”, “Ad günü”, “Qaynana”, “İstintaq”, “Gün keçdi”, “Şərikli çörək” və s. filmlər də çəkilmişdir.

70-80-ci illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında yaradılan filmlərdəartıq sovet miflərinin məhvinin, illuziyaların tədricən dağılması müşahidə olunurdu. “Bağlı qapı”, “Yaramaz”, “Şeytan göz qabağında”, “Təxribatçı”, “Sahilsiz gecə” və başqa filmlər buna sübutdur. 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasnın mövcud olduğu illər ərzində kino sənətkarlarımız bir sıra parlaq, istedadlı filmlər yaratmışlar. Bu və ya digər kino əsərləri mütəxəssislərin və mətbuatın yüksək qiymətini almış, tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır. Ən yaxşı Azərbaycan filmləri ümümittifaq və beynəlxalq kinofestivallarda priz və diplomlara layiq görülmüş, bir çox xarici ölkə ekranlarında nümayiş etdirilmişdir.

Bu illərdə Azərbaycan sənədli kinosu da inkişaf etmişdir. Ən yaxşı filmlərdə (“Sovet Azərbaycanı”, “Xəzər neftçiləri haqqında dastan”, “Dənizi fəth edənlər”, “Bakı və bakılılar”, “Kirov adına körfəzdə”, “Respublikam haqqında həqiqət”, “Azərbaycan, Azərbaycan” və s.) ölkəmizin həyatı, tarixi, insanları öz layiqli əksini tapmışdır.

SSRİ süqut edəndən sonra dövlətin vahid kinematoqrafik monopoliyası da dağıldı. 90-cı illərin əvvələrində keçid dövrünə qədəm qoyan  Azərbaycan kinosu bazar iqtisadiyyatı şəraitində çətin vəziyyətə düşdü. Kino istehsalına dövlət tərəfindən vəsait ayrılması kəsildi. 

Yalnız ümummilli lider  Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra milli kinomuz məhv olmaqdan xilas edildi, ümumi maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq dövlət büdcəsindən kino istehsalına vəsait ayrılmağa başlandı. Bunun sayəsində çəkilişləri yarımçıq qalmış bədii filmlər üzərində işlər başa çatdırıldı. Yeni filmlər istehsala buraxıldı. 

Son iyirmi il ərzində “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının müraciət etdiyi mövzulardan ən başlıcası müstəqillik və Qarabağ uğrunda müharibə mövzularıdır. Bu dövrdə “Ağ atlı oğlan”, “Haray”, “Ümid”, “Sarı gəlin”, “Biz qayıdacaqıq”, “Yalan”, “Arxada qalmış gələcək”, “Girov”, “Dolu”, “Yarımçıq xatirələr”, “Nabat”, “Çölçü”, “Axınla aşağı”, “Nar bağı”, “Qırmızı bağ”, “İçəri şəhər”, “Dərs” kimi bədii filmlər çəkilmişdir. Bu filmlərdə xalqımızın  düşmənə qarşı mübarizəsi, doğma ocaqlarından didərgin düşmüş bir milyon azərbaycanlının faciəsi bədii əksini tapmışdır.

Bu dövr Azərbaycan kinosunun əhəmiyyətli yaradıcılıq yüksəlişi ilə yadda qalmışdır. Kinostudiyada çəkilmiş “Məhkumlar”, “İstanbul reysi”, “Əlavə təsir”, “Buta”, “Qisas almadan ölmə. Keçmişdən məktublar”, “Sübhün səfiri”, “Mahmud və Məryəm”, “Qala” və s. filmlər bu illərin kino məhsuludur.

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu müvəffəqiyyətlə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mədəniyyət və incəsənətin inkişafına böyük diqqət ayırır. 2008-ci il avqustun 4-də “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı” haqqında ölkə başçısının imzaladığı Sərəncam tarixi əhəmiyyət daşıyır. 

Kinonun bütün sahələrinin modernləşdirilməsini nəzərdə tutan, kinomuz üçün taleyüklü əhəmiyyətə malik Dövlət Proqramında “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının yenidən qurulması, onun maddi-texniki bazasının müasir kino istehsalı tələblərinə uyğun texnoloji avadanlıqla təchiz edilməsi əsas məqsədlərdən biridir.

dur.

Bu, milli kinonun inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və ölkəmizdə film istehsalı bazasını beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırmaq, çəkilən filmlərimizin texniki səviyyəsini yüksəldərək beynəlxalq standartlara çatdırmaq imkanı yaradacaqdır.

 

Kinofabrikin binasının tikintisində

Kinofabrikin binası 1925-ci il

Kinofabrikin ilk dekorasiyası 1925-ci il

Kinofabrikdə qrim otağı 1925-ci il

A.M.Şərifzadə

C.Cabbarlı

A.Quliyev

M.Mikayılov

Səməd Mərdanov

Əlisəttar Atakişiyev

Rza Təhmasib

Huseyn Seyidzadə

Muxtar Dadaşov

Sabit Rəhman

 

Kinostudiyanın direktorları

Hənifə Terequlov

Azərbaycan teatr və kino xadimi, kino təşkilatçısı, aktyor, müğənni Hənifə (Məmmədhənifə) Həsən oğlu Terequlov (1877-1942) Azərbaycan Foto-Kino İdarəsinin təşkilatçılarından biri olmuş, sonra da bu idarəyə rəhbərlik etmişdir. Qori müəllimlər seminariyasının məzunu, əmək Qəhrəmanı olan H. Terequlov 1924-cü ildə kinodan ayrılandan sonra Baş Mətbuat İdarəsinin rəisi, AK(b)P  MK-da şöbə müdirinin müavini işləmişdir. O, opera xorunun təşkilatçılarından və ilk opera tamaşalarının əsas ifaçılarından olmuş, "Arşın mal alan” kinokomediyasında (1916) Vəli, "Qız qalası” filmində (1924) Əyan rollarında çəkilmişdir.

Şamil Mahmudbəyov

Mahmudbəyov Şamil Həbibbəy oğlu (07.05.1898–27.09.1946) – Azərbaycan kino istehsalı təşkilatçısı, maarif və mədəniyyət xadimi. 1920-ci ildən məsul vəzifələrdə çalışmış, N.Nərimanovun şəxsi katibi olmuş, Şuşa icrayə komitəsinin sədri, Qarabağ və Zəngəzurun fövqəladə komissarının müavini, Naxçıvan daxili işlər xalq komissarı, Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsinin işlər müdiri olmuşdur..1924-1928-ci illərdə AFKİ-nin sədri vəzifəsində işləyib, Azərb. kinosunun inkişafına böyük əmək sərf etmişdir. Repressiya illərində - 1936-cı ildə «xalq düşməni» adı ilə həbs olunub, 1946-cı ildə həbsxanada beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir. 1957-ci ildə ölümündən sonra bəraət verilmişdir.

Şəmsəddin Abbasov

Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu, publisisti Şəmsəddin Bəhlul oğlu Abbasov (1906-1975) 1939-cu ilin sonunda Bakı kinostudiyasının direktoru teyin olundu. O, kinoya gələnə kimi bir sıra məsul vəzifələrdə çalışmış, 1938-1939-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrında direktor işləmişdir.
Ş. Abbasov vəziyyətin ağır olmasına baxmayaraq, milli kinodramaturq, rejissor, operator və aktyor kadrları yetişdirmək və çəkilən filmlərin bədii səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə gərgin işləməli olmuşdur. O, Böyük Vətən müharibəsi başlayarkən kinostudiyanın hərbi qanunları əsasında yenidən qurulmasında, sənədli kino ustalarını ön və arxa cəbhədə operativ işləmələri üçün şərait yaradılmasından xeyli çalışmışdır. «Babək» və «Sovet pəhləvanı» kinossenarilərinin müəllifidir. Oğlu Gündüz Abbasov «Sovet pəhıəvanı», «Bir qalanın sirri», «Onun böyük ürəyi», «Bizim küçə» və s. filmlərdə çəkilmişdir.
Ş. Abbasov 1942-1943- cü illərdə partiya işində, 1944-1951-ci illərdə Radiolaşdırma və Radio verlişləri Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmişdir. O, onlarla hekayə və şer kitablarının, povest və oçerklərin, ssenari və pyeslərin müəllifidir.

Rəsul Rza

Görkəmli Azərbaycan şairi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Rəsul İbrahim oğlu Rzanın (1910-1981) fəaliyyətinin bir hissəsi milli kinomuzla sıx bağlı olmuşdur. O, 1934-1937-ci illərdə Moskvada UİDKİ-də təhsil almış, on il ərzində kino sahəsində müxtəlif vəzifələrdə (fasilələrlə) çalışmışdır: 1937-1938-ci illərdə Bakı kinostudiyasında ssenari şöbəsinin rəisi, 1942-1944-cü illərdə Bakı kinostudiyasının direktoru, 1944-1946-cı illərdə Kinematoqrafiya idarəsinin rəisi, 1946-1949-cu illərdə Azərbaycan Knematoqrafiya naziri olmuşdur.
Rəsul Rzanın rəhbərliyi altında müharibə illərində və müharibədən sonrakı dövrdə Bakı kinostudiyasında  «Bəxtiyar», «Sovqat», «Vətən oğlu» qısametrajlı, «Bir ailə», «Sualtı qayıq «t-9» tammetrajlı bədii filmləri, bütün dünyaya səs salan «Arşın mal alan» kinokomediyası (1945), «Fətəli xan» və «Bakının işıqları» bədii, «Arazın o tayında» tammetrajlı və bir çox digər sənədlifilmlər çəkilmişdir.

Mehdi Hüseyn

Azərbaycan xalq yazıçısı, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, kinodramaturq Mehdi Əli oğlu Hüseyn (1909-1965) bakı kinostudiyasına cəmisi bir il rəhbərlik etmişdir. O, 1938-ci ildə Moskvada Dövlət Kinematoqrafiya İnistutu yanında akademiya tipli kinossenariçilər kursunu bitirmiş, 1939-cu ildə kinostudiyanın ssenari şöbəsinin rəisi, 1944-cü ildə Bakı kinostudiyasının direktoru vəzifələrində işləmişdir.
Mehdi Hüseynin ssenariləri əsasında «Fətəli xan» (1947, Ə. Məmmədxanlı ilə birgə),  «Qara Daşlar» (1956) və «Səhər» (1960) bədii filmləri çəkilmişdir. 1976-77-ci illərdə «Abşeron» romanı əsasında üç seriyalı televiziya filmi                              (rej. T. İsmayılov) ekranlaşdırılmışdır.
Görkəmli yazıçının həyat və yaradıcılığından bəhs edən «Mehdi Hüseyn» (1969, «Azərbaycanfilm») sənədli filmi çəkilmişdir.
1941-1945-ci illər müharibəsi başa çatana kimi Bakı kinostudiyası daha bir neçə sənədli film istehsal etmişdir. «SSRİ EA-nın Azərbaycan filialı», «Bakı döyüşür»,  «Bakı neftçiləri»,  «Böyük yol haqqında kino hekayəti», «Cəfər Cabbarlı»,  «Qəzvinə kömək»,  «Məktuba cavab»,  «Təbriz»,  «Əbədi odlar ölkəsi»,  «general Həzi Aslanov», «İran Azərbaycanın paytaxtında», «Zəfər bayramı» həmin filmlərin sırasındadır.

Sabit Rəhman

"Arşın mal alan” filminin ssenari müəllifi Sabit Kərim oğlu Rəhman (1910-1970) Bakı kinostudiyasının direktoru olmuşdur. O, 1937-ci ildə Moskvada Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutu yanında akademiya tipli kinossenariçilər kursunu bitirmiş, 1937-1938-ci illərdə Bakı kinostudiyasında ssenari şöbəsinin rəisi, 1945- 1946-cı illərdə Bakı kinostudiyasının direktoru, eyni zamanda Azərbaycan Kinematoqrafiya nazirinin müavini vəzifələrində çalışmışdır. "Arşın mal alan”dan əlavə Sabit Rəhmanın ssenariləri üzrə "O olmasın, bu olsun”(1956), "Koroğlu” (1960) və "Əhməd haradadır?” (1963) bədii filmləri çəkilmişdir. Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq, yazıçı Sabit Rəhman bir çox pyeslərin, romanların,hekayələrin, librettoların müəllifidir.

Zəki Səfərov

Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı Zəki Xosrov oğlu Səfərov kinostudiyaya təyin olunur. O, hərbçi olsa da kinoya gələnə kimi mədəniyyət sahəsində bir sıra vəzifələrdə işləmşdir;         1935-1938-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının direktoru, 1938-1940-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, 1940-1941-ci illərdə Azərbaycan XKS yanında İncəsənət işləri idarəsinin rəis müavini, 1953-1959- cı illərdə Bakı kinostudiyasının direktoru olmuşdur. 
Z.Səfərovun kinostudiyaya rəhbərlik etdiyi dövrdə "Doğma xalqımıza” bədii sənədli, "Bəxtiyar”, "Görüş”, "Qara daşlar”,"O olmasın, bu olsun”, "Ögey ana”, "Uzaq Sahillərdə” bədii, "Dənizi fəth edənlər”, "Xəzər nefçiləri haqqında dastan” və s. filmlər yaradılmışdır.

Məhərrəm Haşımov

Azərbaycanın xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, rejissor Məhərrəm Kazım oğlu Haşımov (1912-1969) Moskvada Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunu bitirmişdir (1936). Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrında iştirak etmiş, teatrın baş rejissoru və direktoru, Azərbaycan Rus Dram Teatrında direktor və rejissor, Azərbaycan Opera və Balet Teatrında direktor vəzifələrində çalışmışdır.
M.Haşımov 60-cı illərin birinci yarısında C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm”kinostudiyasına rəhbərlik etmiş, onun fəaliyyəti dövründə "Bizim küçə”, "Leyli və Məcnun”, "Böyük dayaq”, "Əmək və qizil gül”, "Telefonçu  qız”, "Əhməd haradadır?”, "Möcüzələr adası”, "Romeo mənim qonşumdur”, "Sehirli xalat” bədii, bir çox sənədli filmlər çəkilmişdir.

Adil İsgəndərov

SSRİ xalq artisti, SSRİ Və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, rejissor və aktyor Adil Rza oğlu İsgəndərov (1910-1978) istər teatrda, istərsə də kinoda silinməz izlər qoymuşdur. Onun yaradıcılığı və yüksək təşkilatçılığı mədəniyyət tariximizin müəyyən dövrünün salnaməsini təşkil edir. O, A.V.Lunaçarski adına Moskva Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq fakultəsini bitirmiş(1936), Moskva Bədaye Teatrında və Vaxtanqov adına teatrda rejissorluq təcrübəsi keçmişdir. Bundan sonra uzun illər Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında fəaliyyətini davam etdirmişdir. 
A.İsgəndərov 1966-1974 – cü illərdə C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktoru olmuşdur. Onun kinostudiyaya rəhbər etdiyi illərdə burada "Sən niyə susursan?”,  "Yenilməz batalyon”, "İnsan məskən salır”, "Bir cənub şəhərində”, "Bizim Cəbiş müəllim”, "Dəli Kür”, "Uşaqlığın son gecəsi”, "” "Sevil”, "Şərikli çörək”, "Axırıncı aşırım”, "Yeddi oğul istərəm”, "Gün keçdi”, "Nəsimi”, "Dədə Qorqud” kimi dəyərli kino əsərləri istehsal olunmuşdur. 

Cəmil Əlibəyov

Azərbaycanın tanınmış yazıçısı, ssenaristi, publisisti, respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Cəmil adil oğlu Əlibəyov (d.5.12.1927) 1974-1984-cü illərdə C. Cabbarlı adına "azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktoru vəzifəsində çalışmışdır.O, ADU-nun (indiki BDU) tarix fakultəsini, Moskvada Ali Komsomol məktəbinin jurnalistika şöbəsini bitirmişdir.1949-70-ci illərdə "Azərbaycan gəncləri” qəzetində ədəbi işçi, şöbə müdiri, məsul katib və qəzetin redaktoru, 1970-74-cü illərdə azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin sədr müavini, 1984-94-cü illərdə müxtəlif nəşriyyat və redaksiyalarda redaktor, baş redaktor işləmişdir. 1995-ci ildən "Elm və həyat” nəşriyyatının təsisçi direktorudur. C. Əlibəyov kinostudiyada işlədiyi dövrdə rəhbərlik etdiyi müəssisə öz yaradıcılıq uğurları, istehsalat müvəffəqiyyətləri ilə tanınmışdır.Bu müddətdə SSRİ Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin xətti ilə və ümumittifaq televiziyasının sifarişi ilə çəkilən filmlərin sayı üç dəfə, birinci dərəcəyə layiq görülmüş filmlərin sayı on dəfədən çox artmış, bu dövrdə çəkilmiş "Dədə Qorqud”,  "Tütək səsi”, "İstintaq”, "Babək”, "Ad günü” və s. bədii filmlər yüksək mükafatlar, nüfuzlu prizlər almışdır. O dövrdə Azərbaycan klassik ədəbiyyatının ekranlaşdırılması sahəsində səmərəli yaradıcılıq işi aparılmış, M.F.Axundovun, Ə. B. Haqverdiyevin, İ. Musabəyovun, həmçinin bir neçə çağdaş yazıçının – İ. Əfəndiyevin, İ. Hüseynovun, B. Bayramovun, anarın, Elçinin əsərlərinə ekran həyatı verilmişdir. 1970-ci ildən özünün yazdığı ssenarilər üzrə bir neçə film, o cümlədən "Azərbaycan, Azərbaycan” (1970, Ə. Qurbanovla birgə), "Bizim katib” (1972), "dağlarda işıq” (1973), "Qədim diyarın gəncliyi” (1974), "Onlar Bakıda dost olublar” (1975), "Min bir xəzinə” (1976), "Böyük anda sadiqik” (1981) sənədli filmlər çəkilmişdir.
Cəmil Əlibəyov 5 oktyabr 2014-ci ildə vəfat etmişdir.

Eyvaz Borçalı

Azərbaycan şairi, ssenaristi Eyvaz Məhəmməd oğlu Borçalı (d.1938) 1984-1986-cı illərdə C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm” kinostudiyasında direktor işləmişdir. Bundan əvvəl o, Moskvada M. Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirmiş, bir müddət Azərnəşrdə redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 1970-ci ildə "Azərbaycanfilm”də ssenari-redaksiya heyətinin üzvü, 1971-1984-cü illərdə "Mozalan” respublika satirik kinojurnalının baş redaktoru olmuşdur.
E. Borçalı "Mozalan” kinojurnalı üçün çoxlu ssenarilər, o cümlədən "Düzəldərik”, "Müstəntiq o biri üzü”, "İki dəfə iki...”, "Getdim görmədim”, "Medalın o biri üzü”, "Yanğın”, "Məhsuldar torpaq” və s. süjetlər yazmışdır. Onun ssenariləri üzrə "Kəpəz” (a. Qazıyevlə birgə), "Usta Aslan”, "Azərbaycan tütünü”, "Anaya məktub”, "Qəhrəmanlara eşq olsun!” və s. sənədli filmlər çəkilmişdir. Bir neçə şer kitabının müəllifidir. 

Ramiz Fətəliyev

Kinodramaturq, yazıçı, kinorejissor Ramiz Məmməd oğlu Fətəliyev (d.1946) – 1986-cı ildə C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm” kinostudiyasına seçki yolu ilə direktor təyin edilənə qədər 1974-1975-ci illərdə kinostudiyanın ssenari-redaksiya kollegiyasının üzvü olmuş və həmin dövrdən yaradıcılıq bioqrafiyası azərbaycan kinematoqrafiyası ilə bağlı olmuşdur. 1985-1986-cı illərdə isə o, kinostudiyada baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 1987-1991-ci illərdə Siyasi və detektiv romanların Sovet Assosiasiyasının vitse-prezidenti, 1990-1995-ci illərdə əvvəlcə azərbaycan ali sovetinin deputatı, sonra Milli Məclisin üzvü olmuşdur. R. Fətəliyevin ssenariləri üzrə "Azərbaycanfilm”də "Rəqiblər” (kinonovella), T. Bəkirzadə ilə birgə "ömrün ilk saatı”, "Dənizə çıxmaq qorxuludur” (V.Qonçarova, Ə. Əbluçla birgə), "Birisi gün,gecəyarısı” (M. Avdiyev, A. Donetslə birgə), "Sizi dünyalar qədər sevirdim”, "Burulğan” (E. Quliyevlə birgə), "Xüsusi vəziyyət”, "Akarsızlıq şəraitində”, "Yaramaz” (V.Mustafayevlə birgə), SSRİ-nin müxtəlif kinostudiyalarında 20-dən artıq, o cümlədən "Öz səadəti”, "Köhnə məktublar”, "Qraçlar”, "Mənasız həyat” (Ukrayna), "Altıncı”, "Hər cür rsqsiz”, "Həyatın mənası” (Özbəkistan) bədii filmləri çəkilmişdir. 2002-ci ildən Ramiz Fətəliyev kinoda həm də rejissor kimi fimlər çəkir. O , "Bir anın həqiqəti” (12 seriyalı), "Məhəllə”, "Qraf Krestovski” və s. bədii televiziya filmlərinə quruluş vermişdir. O, 1995-ci ilə kimi kinostudiyanın direktoru olmuşdur.

Ziyafət Abbasov

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Ziyafət Əmir oğlu abbasov (d.1935) 1974-cü ildən C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm” kinostudiyasında fəaliyyət göstərmiş, kino-aktyor şöbəsində bədii rəhbər, bədii filmlər rejissoru, "Mozalan” kinojurnalının bədii rəhbəri, baş redaktoru olmuşdur. "Bağçada rahat yer” kinonovellasına, "Onun bəlalı sevgisi” bədii filminə quruluş vermişdir. "Abşeronda subtropik bitgilər” (E. Quliyevlə birgə), "Lalə” qızlar ansambılı” sənədli filmlərinin ssenari müəllifidir. "Müqəddəs torpaq”, "Ümid qapısı”, "Gözəlliklər diyarı” sənədli filmlərini, "Mozalan” kinojurnalı üçün 34 bədii və sənədli süjet çəkmişdir. "Ailə” bədii filminin prodüsserlərindən biri olmuşdur.
Z. Abbasov 1994-cü ildə kinostudiyaya direktor əvəzi təyin olunmuş, 1995-2001-ci illərdə "Azərbaycanfilm”in direktoru vəəzifəsində çalışmışdır.

Xamis MuradovXamis Muradov 15 sentyabr 1943-cü ildə Qax rayonunun Qaxmuğal kəndində anadan olub. 1962-1966–cı illərdə M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda, 1969-1971-ci illərdə isə Moskvada fəaliyyət göstərən sənədli filmlər kurslarında təhsil alıb. 50-yə yaxın sənədli filmin rejissoru, eyni zamanda ssenari müəllifidir. 1998-2001-ci illərdə "Salnamə” studiyasına rəhbərlik edib. 2002-2011-ci illərdə C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının direktoru vəzifəsində çalışıb. "Özgə anası”, "Nəsimi”, "Şəhidlərdən şəhidlərə”, "Qədirin sorağında”, "9 dəqiqə” və s. sənədli filmləri lentə alıb (əksər filmləri rejissor Tofiq Məmmədovla müştərək olaraq). Qaçqınların acınacaqlı yaşam tərzindən bəhs edən "9 dəqiqə” sənədli filmi 2003-cü ildə ən yaxşı sənədli film nominasiyası üzrə "Qızıl Çıraq” Milli Kino Mükafatına layiq görülüb. Dövlət Mükafatı laureatıdır. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb.